Ofer­tă pentru

 

  • Aveți difi­cul­tăți la locul de muncă?
  • Ați deve­nit vic­timă a unei infracți­uni (tra­fic de per­so­ane, frau­dă sala­ri­ală, abuz sexu­al, vătă­ma­re cor­po­rală etc.)?
  • Ai sufe­rit vătămări în urma unui acci­dent de mun­că sau rutier?
  • Vă aflați în difi­cul­ta­te finan­ciară și nu știți cum să pro­ce­dați în continuare?
  • Aveți difi­cul­tăți în relația cu auto­ri­tăți­le și instanțe­le de judecată?

Con­sul­tanța indi­vi­duală a Acți­unii Dem­ni­ta­te și Drept­ate finanța­tă prin donații spri­jină imi­granții din Româ­nia. De la înfi­ințarea noas­tră prim­im mul­te soli­ci­tări. Con­sul­tanții noș­tri vol­un­t­a­ri vă oferă aju­tor con­cret, chi­ar și în lim­ba dvs. mate­rnă, romania.

Indi­fe­rent dacă sun­teți afec­tat dvs. per­so­nal sau cun­o­aș­teți alte per­so­ane care au nevoie de asis­tență — sun­tem bucu­roși să vă aju­tăm. Dacă este nece­sar, orga­ni­zăm cent­re de con­sul­tanță spe­cia­liz­a­tă la fața locu­lui sau vă spri­ji­nim în căut­area unui avo­cat specializat.

Aveți nevoie de spri­jin — cont­ac­tați-ne astăzi:

Akti­on Wür­de & Gerech­tig­keit e.V.
Rahe­stra­ße 29, 49525 Lengerich

tele­fon: 05481–3089904
Mobil: 0152–08974258
poș­tă: office@wuerde-gerechtigkeit.de