Bine ați venit la Acți­unea pen­tru Dem­ni­ta­te și Dreptate!

Ne bucurăm că sun­teți inte­re­sați de aso­ciația noastră!

Sco­pul nostru este spri­ji­ni­rea lucră­to­ril­or migranți din Euro­pa de Est și Sud-Est în exer­cit­area drep­turil­or lor, ast­fel încât să reușe­ască să se inte­gre­ze. Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Drept­ate“ este o aso­ciație non-pro­fit recu­nos­cu­tă care doreș­te să faci­li­te­ze pro­ce­sul juri­dic pen­tru lucră­to­rii migranți printr‑o rețea de juriș­ti și vol­un­t­a­ri cu pre­gă­ti­re juri­dică. Dorim să aju­tăm la îmbună­tăți­rea con­dițiil­or de viață și de mun­că ade­sea pre­ca­re și inu­ma­ne ale lucră­to­ril­or migranți, pen­tru a le per­mi­te aces­tor oameni să ducă o viață (pro­fe­sio­nală) în dem­ni­ta­te și dreptate.