Bine ați venit la Acți­unea pen­tru Dem­ni­ta­te și Dreptate!

Ne bucurăm că sun­teți inte­resați de aso­ciația noastră!

Scopul nostru este spri­ji­ni­rea lucră­to­rilor migranți din Euro­pa de Est și Sud-Est în exer­ci­tarea drep­tu­rilor lor, ast­fel încât să reușe­ască să se inte­gre­ze. Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Dreptate“ este o aso­ciație non-pro­fit recu­nos­cu­tă care doreș­te să faci­li­te­ze pro­ce­sul juri­dic pen­tru lucră­to­rii migranți printr‑o rețea de juriș­ti și vol­un­ta­ri cu pre­gă­ti­re juri­dică. Dorim să aju­tăm la îmbun­ă­tăți­rea con­dițiilor de viață și de mun­că ade­sea pre­ca­re și inu­ma­ne ale lucră­to­rilor migranți, pen­tru a le per­mi­te aces­tor oameni să ducă o viață (pro­fe­sio­nală) în dem­ni­ta­te și dreptate.