Aso­ciația noastră

 

Desp­re noi

Acți­unea Dem­ni­ta­te și Dreptate – Cine sun­tem și ce facem

În data de 4 ianu­ar­ie 2019, experți și vol­un­ta­ri din Len­ge­rich (West­fa­lia) au con­sti­tuit Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Dreptate“. Aceș­tia își doresc spri­ji­ni­rea lucră­to­rilor migranți din Euro­pa de Est și Sud-Est în exer­ci­tarea drep­tu­rilor lor, ast­fel încât să reușe­ască să se inte­gre­ze cu suc­ces. Lucră­to­rilor migranți le sunt dese­ori refu­z­a­te în țara noastră dem­ni­ta­tea și dreptatea. „Insti­tu­tul Ger­man pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui” con­sem­nea­ză în cel mai recent raport (2018) pen­tru Par­la­men­tul Ger­man, cu pri­vi­re la evo­luția situați­ei drep­tu­rilor omu­lui în Ger­ma­nia:
“În ciu­da modi­fică­rilor legis­la­ti­ve și a unei struc­tu­ri de spri­jin extin­se, lucră­to­rii migranți con­ti­n­uă să fie supuși unei exploată­ri seve­re, de exemp­lu în con­strucții, în indus­tria pre­lucră­rii căr­nii, în îngri­ji­re sau agri­cul­tură. Cu alte cuvin­te, ei lucrea­ză pen­tru doi — trei euro pe oră, cu mul­te ore supli­men­ta­re și fără asi­gur­a­re socială. O pro­ble­mă cen­trală: în mod frec­vent aceș­tia nu își pot impu­ne drep­tul la sala­riu. Necu­no­aș­te­rea lim­bii și a legis­lați­ei, depen­dența față de angaja­tor, lip­sa dove­zilor pre­cum și acce­sul difi­cil la con­si­lie­re con­duc la o sta­re de infe­rio­ri­ta­te struc­tu­rală față de angaja­tor, care nu poa­te fi com­pen­sa­tă de instru­men­te­le juri­di­ce indi­vi­dua­le exis­ten­te. Este nevoie de un con­cept gene­ral efi­ci­ent prin care sta­tul să își înde­pli­ne­ască obli­gațiile fun­da­men­ta­le și privind drep­tu­ri­le omu­lui de a garan­ta celor afec­tați acces efec­tiv la jus­tiție “(p. 38).

Legis­lația ger­mană privind drep­tul mun­cii por­neș­te de la ideea că exer­ci­tarea drep­tu­rilor sala­riaților este o pro­ble­mă a sala­ria­tu­lui. Acest lucru este, din păca­te, depar­te de rea­li­ta­te, după cum se con­fir­mă și în rapor­tul mai sus amin­tit. Este nece­sar spri­jin­ul sin­di­ca­telor sau al orga­ni­z­ațiilor anga­jaților. Pen­tru lucră­to­rii mobi­li, acest spri­jin nu intră în dis­cuție. Sin­di­ca­te­le și orga­ni­z­ațiile anga­jaților nu sunt auto­riz­a­te să rep­re­zin­te lucră­to­ri cu con­tract de plasa­re a forței de mun­că și lucră­to­ri tem­pora­ri. Lucră­to­rii migranți aflați într‑o relație de mun­că cu greu își pot exer­ci­ta drep­tu­ri­le care le sunt refu­z­a­te. Se tem în mod rezona­bil de pier­de­rea locu­lui de mun­că și de cos­tul unui pro­ces. Aceas­tă situație de expu­ne­re și impo­si­bi­li­ta­tea fap­tică de a exer­ci­ta drep­tu­ri­le lucră­to­rilor fac ca mun­ca pe bază de con­tract de plasa­re a forței de mun­că și mun­ca tem­por­ară să fie atât de atrac­ti­ve pen­tru exploata­to­ri și tra­fi­canți fără scru­pu­le și, prin urm­a­re expu­se exploată­rii, de exemp­lu în indus­tria căr­nii, în con­strucții sau în logistică.

Acce­sul la jus­tiție nu este garan­tat nici în alte dome­n­ii. Lucră­to­rii migranți care au fost vic­ti­me ale infracți­u­nilor (tra­fic de per­soa­ne, frau­dă sala­ri­ală, abuz sexu­al, vătă­ma­re cor­po­rală etc.), care au fost vătă­mați în urma acci­den­telor de mun­că sau rutie­re și / sau care ajung în difi­cul­ta­te finan­ci­ară, de obicei nu uzea­ză de drep­tu­ri­le lor, drep­tu­ri care în mod uzu­al sunt acorda­te doar la cere­re. Necu­no­aș­te­rea situați­ei lega­le, barie­ra ling­vistică, teama față de auto­ri­tăți și lip­sa mij­loacelor finan­cia­re pen­tru anga­jarea avo­caților sunt decisi­ve. Lucră­to­rii migranți tre­bu­ie să obțină acces efi­ci­ent la jus­tiție. Încăl­că­ri­le drep­tu­rilor tre­bu­ie să fie urmă­ri­te și pedep­si­te. Exer­ci­tarea drep­tu­rilor nu tre­bu­ie să depin­dă de com­pe­tențe­le ling­visti­ce și mij­loace­le finan­cia­re ale vic­ti­melor — aceas­ta este o cerință a dem­ni­tății uma­ne (arti­co­lul 1 din Constituție).

Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Dreptate“ este o aso­ciație non-pro­fit recu­nos­cu­tă și doreș­te să faci­li­te­ze pro­ce­sul juri­dic pen­tru lucră­to­rii migranți printr‑o rețea de juriș­ti și vol­un­ta­ri cu pre­gă­ti­re juri­dică. Acest lucru înce­pe prin tra­du­ce­rea cere­rilor în instan­ță pen­tru con­sul­tanță judi­ci­ară și aju­tor pen­tru cos­tu­ri­le pro­ce­sua­le, și acord­area de asis­tență per­soa­nelor care nu vor­besc lim­ba ger­mană la for­mu­larea cere­rii. Con­si­lie­rea juri­dică și rep­re­zen­tarea în instan­ță ar tre­bui, ast­fel, să fie mai ușor acce­si­bi­le. Înt­rucât exis­tă cere­re în mul­te dome­n­ii și apro­ape pes­te tot, aso­ciația doreș­te să devină acti­vă la nivel națio­nal. Dorim să facem vizi­bi­le con­dițiile de viață și de mun­că ade­sea pre­ca­re și inu­ma­ne ale lucră­to­rilor migranți (mun­ca de relații publi­ce), pen­tru a le per­mi­te aces­tor oameni să ducă o viață (pro­fe­sio­nală) în dem­ni­ta­te și dreptate, pre­cum și să spri­ji­nim inte­grarea lor și a fami­liilor lor. Vă alăturați?

Con­si­liul Director

președ­in­te

Peter Kos­sen

trezo­ri­er

Her­man Lütkeschümer

eva­lua­tor

Saskia Wan­ke

Vice­președ­in­te

Dr. Gis­bert Stalfort

eva­lua­tor

Mari­ya Krumova