Aso­ciația noastră

 

Desp­re noi

Acți­unea Dem­ni­ta­te și Drept­ate – Cine sun­tem și ce facem

În data de 4 ianu­ar­ie 2019, experți și vol­un­t­a­ri din Len­ge­rich (West­fa­lia) au con­sti­tuit Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Drept­ate“. Aceș­tia își doresc spri­ji­ni­rea lucră­to­ril­or migranți din Euro­pa de Est și Sud-Est în exer­cit­area drep­turil­or lor, ast­fel încât să reușe­ască să se inte­gre­ze cu suc­ces. Lucră­to­ril­or migranți le sunt dese­ori refu­za­te în țara noas­tră dem­ni­ta­tea și drept­atea. „Insti­tu­tul Ger­man pen­tru Drep­turi­le Omu­lui” con­sem­nea­ză în cel mai recent raport (2018) pen­tru Par­la­men­tul Ger­man, cu pri­vi­re la evo­luția situați­ei drep­turil­or omu­lui în Ger­ma­nia:
“În ciu­da modi­ficăril­or legis­la­ti­ve și a unei struc­tu­ri de spri­jin ext­in­se, lucră­to­rii migranți con­tin­uă să fie supuși unei exploa­tări seve­re, de exemp­lu în con­s­trucții, în indus­tria pre­lu­crării căr­nii, în îngri­ji­re sau agri­cul­tură. Cu alte cuvin­te, ei lucrea­ză pen­tru doi — trei euro pe oră, cu mul­te ore supli­men­ta­re și fără asi­gura­re socială. O pro­ble­mă cen­trală: în mod frec­vent aceș­tia nu își pot impu­ne drep­tul la sala­riu. Necu­n­o­aș­te­rea lim­bii și a legis­lați­ei, depen­dența față de angaja­tor, lip­sa dove­zil­or pre­cum și acce­sul difi­cil la con­si­lie­re con­duc la o sta­re de infe­rio­ri­ta­te struc­tu­rală față de angaja­tor, care nu poa­te fi com­pen­sa­tă de instru­men­te­le juri­di­ce indi­vi­dua­le exis­ten­te. Este nevoie de un con­cept gene­ral efi­ci­ent prin care sta­tul să își înde­pli­ne­ască obli­gații­le fun­da­men­ta­le și privind drep­turi­le omu­lui de a garan­ta celor afec­tați acces efec­tiv la jus­tiție “(p. 38).

Legis­lația ger­mană privind drep­tul mun­cii por­neș­te de la ideea că exer­cit­area drep­turil­or sala­riațil­or este o pro­ble­mă a sala­ria­tu­lui. Acest lucru este, din păca­te, depar­te de rea­li­ta­te, după cum se con­fir­mă și în rapor­tul mai sus amin­tit. Este nece­sar spri­jinul sin­di­ca­tel­or sau al orga­ni­zațiil­or anga­jațil­or. Pen­tru lucră­to­rii mobi­li, acest spri­jin nu intră în dis­cuție. Sin­di­ca­te­le și orga­ni­zații­le anga­jațil­or nu sunt auto­riza­te să repre­zin­te lucră­to­ri cu con­tract de pla­sa­re a forței de mun­că și lucră­to­ri tem­po­ra­ri. Lucră­to­rii migranți aflați într‑o relație de mun­că cu greu își pot exer­ci­ta drep­turi­le care le sunt refu­za­te. Se tem în mod rezona­bil de pier­de­rea locu­lui de mun­că și de cos­tul unui pro­ces. Ace­as­tă situație de expu­ne­re și impo­si­bi­li­ta­tea fap­tică de a exer­ci­ta drep­turi­le lucră­to­ril­or fac ca mun­ca pe bază de con­tract de pla­sa­re a forței de mun­că și mun­ca tem­po­r­ară să fie atât de atrac­ti­ve pen­tru exploa­ta­to­ri și tra­fi­canți fără scru­pu­le și, prin urma­re expuse exploa­tării, de exemp­lu în indus­tria căr­nii, în con­s­trucții sau în logistică.

Acce­sul la jus­tiție nu este garan­tat nici în alte dome­nii. Lucră­to­rii migranți care au fost vic­ti­me ale infracți­uni­l­or (tra­fic de per­so­ane, frau­dă sala­ri­ală, abuz sexu­al, vătă­ma­re cor­po­rală etc.), care au fost vătă­mați în urma acci­den­tel­or de mun­că sau rutie­re și / sau care ajung în difi­cul­ta­te finan­ciară, de obicei nu uzea­ză de drep­turi­le lor, drep­tu­ri care în mod uzu­al sunt acorda­te doar la cere­re. Necu­n­o­aș­te­rea situați­ei lega­le, bari­e­ra ling­vi­stică, teama față de auto­ri­tăți și lip­sa mij­loace­lor finan­cia­re pen­tru anga­jarea avo­cațil­or sunt decisi­ve. Lucră­to­rii migranți tre­bu­ie să obțină acces efi­ci­ent la jus­tiție. Încălcări­le drep­turil­or tre­bu­ie să fie urmări­te și pedep­si­te. Exer­cit­area drep­turil­or nu tre­bu­ie să depin­dă de com­pe­tențe­le ling­vi­sti­ce și mij­loace­le finan­cia­re ale vic­ti­melor — ace­as­ta este o cerință a dem­ni­tății uma­ne (arti­co­lul 1 din Constituție).

Aso­ciația „Acți­unea Dem­ni­ta­te și Drept­ate“ este o aso­ciație non-pro­fit recu­nos­cu­tă și doreș­te să faci­li­te­ze pro­ce­sul juri­dic pen­tru lucră­to­rii migranți printr‑o rețea de juriș­ti și vol­un­t­a­ri cu pre­gă­ti­re juri­dică. Acest lucru înce­pe prin tra­du­ce­rea cere­ril­or în instanță pen­tru con­sul­tanță judi­ciară și aju­tor pen­tru cos­turi­le pro­ce­sua­le, și acord­area de asis­tență per­so­an­elor care nu vor­besc lim­ba ger­mană la for­mul­area cere­rii. Con­si­lie­rea juri­dică și repre­zent­area în instanță ar tre­bui, ast­fel, să fie mai ușor acce­si­bi­le. Întrucât exis­tă cere­re în mul­te dome­nii și apro­a­pe peste tot, aso­ciația doreș­te să devină acti­vă la nivel națio­nal. Dorim să facem vizi­bi­le con­diții­le de viață și de mun­că ade­sea pre­ca­re și inu­ma­ne ale lucră­to­ril­or migranți (mun­ca de relații publi­ce), pen­tru a le per­mi­te aces­tor oameni să ducă o viață (pro­fe­sio­nală) în dem­ni­ta­te și drept­ate, pre­cum și să spri­ji­nim inte­grar­ea lor și a fami­liil­or lor. Vă alăturați?