Asis­tență socială

 • Aju­tor pen­tru găsi­rea unui loc de mun­că și a unei locuințe
  • Con­tra­ca­rarea struc­turil­or de exploatare
  • Îmbună­tăți­rea per­spec­tivelor pe pia­ța mun­cii, de exemp­lu prin cali­ficări sub for­mă de cur­su­ri de lim­bi străi­ne etc.
 • Inte­grare și coe­zi­une socială
  • Spri­ji­ni­rea cli­ențil­or în găsi­rea dru­mu­lui lor în Ger­ma­nia, de exemp­lu, prin fur­ni­zarea de infor­mații și con­si­lie­re pen­tru pri­mul pas în Ger­ma­nia, cre­area pri­mu­lui lor CV
  • Con­so­lidarea potenți­al­ului de autoajutorare
  • Spri­jin în relația cu auto­ri­tăți­le, de exemp­lu: Agenția Federală pen­tru Ocu­p­area Forței de Mun­că, Asi­gurarea de sănă­ta­te, Asi­gurarea fami­li­ală și înscrie­rea la gră­di­niță, la șco­ală sau la un club
  • Inte­grar­ea prin cul­tură, de exemp­lu prin coope­r­area și orga­ni­zarea de proiec­te inter­cul­tu­ra­le cu diver­se insti­tuții locale
 • Cre­area de rețele
  • la nivel local și național
  • Impli­carea cli­ențil­or, de exemp­lu, pet­re­ce­ri de car­tier, întâl­ni­ri și pet­re­ce­ri pen­tru copii, pre­leg­e­ri în lim­ba mate­rnă, întâl­ni­ri ale femeilor
 • Redu­ce­rea antițiganismului
  • în societa­te și în admi­nis­trația publică, de exemp­lu, prin pre­leg­e­ri și ate­lie­re de lucru.

 

Va aju­tăm cu drag, ne puteți contacta:

Akti­on Wür­de & Gerech­tig­keit e.V.
Rahe­stra­ße 29, 49525 Lengerich

Pho­ne: 05481–3089904
Mobil: 0152–08974258
Mail: office@wuerde-gerechtigkeit.de

Per­so­ane de contact

Ioa­na Simon
ioana.simon@wuerde-gerechtigkeit.de
01520 8970476

 

 

Ange­li­ca Supler
angelica.super@wuerde-gerechtigkeit.de
01520 8984090

Angelica Supler

Die Maß­nah­me ist aus Mit­teln des Lan­des NRW gefördert.