Нашето сдружение

 

За нас

Акция достойнство и справедливост – кои сме и какво правим

На 04. януари 2019 година експерти и активисти основават в гр. Ленгерих (Вестфалия) сдружението „Акция достойнство и справедливост“. Те искат укрепване на правата на работниците мигранти от Източна и Югоизточна Европа с цел успешна интеграция и приобщаване. Много често в нашата страна мигрантите биват лишени от достоен и справедлив живот. Германският институт за правата на човека установява в годишния си доклад (2018 година) за германското правителство относно развитието на човешките права в Германия следното:

„Тук трудовите мигранти са подложени на тежка експлоатация особено в строителството, в месопреработвателната промишленост, в домашното ослужване и селското стопанство, въпреки законовите промени и разширените структури за подпомагане. В крайна сметкате работят за 2–3 евро на час с множество извънредни часове и без социално осигуряване. Основният проблем е: В голяма част от случаите работниците не успяват да отстоят правото си да получат заслуженото трудово възнаграждение. Липсата на езикови и правни познания, зависимостта от работодатели, липсата на доказателства както и затруднения достъп до консултация водят до структурна малоценност срещу работодателя, която не може да бъде компенсирана от създадените единични правни инструменти. Необходимо е всеобхватна политика, с която държавата да реализира основните си и човешкоправни задължения, като осигури ефикасен достъп на потърпевшите до правната система.“(стр.38)

Съгласно немското трудово право, доказването на работническите права е задача на работника. Това за съжаление е далеч от действителността, както доказва и доклада по-горе. Предполага се подпомагане от съвета на представителите на служителите и работниците или от синдикатите. При мобилните работници обаче тази помощ не може да се осъществи. Работническите представители и синдикатите нямат право да представляват работници във фирма за временна заетост и работници назначени във фирми подизпълнители. Трудовите мигранти почети не предявяват претенциите си, ако все още са в непреустановено трудово правоотношение. Причина за това е обоснования страх от загубата на работното място или от разходите по съдебното делото. Тази ситуация на изложен на произвола и фактическата невъзможност за отстояване на работническите права, прави работниците атрактивни за безпринципни трафиканти на хора и експлоататори.

Достъпа до правосъдие не е осигурен и в други области. Трудови мигранти станали жертва на престъпление (трафик на хора, трудова или сексуална експлоатация, телесна повреда и т.н.), мигранти с увреждания в следствие на трудова злополука или пътно-транспортно произшествие и/или финансово затруднение, често не се възползват от правата си, които в много случаи могат да се поискат само чрез подаване на молба. Тук непознаването на съдебната система, езиковата бариера, известната тревога, когато се стигне до различни служби и липсата на финансови средства играят важна роля. Трудовите мигранти трябва да получат правото на ефективен достъп до правосъдие. Нарушаването на човешките права тррябва да бъде проследявано и наказвано. Упражняването на правата не трябва да зависи от езиковата компетентност и финансовото състояние на потърпевшия – това е осново право на човешкото достийнство (чл. 1 от констутицията).

Акция достойнство и справедливост е сдружение с нестопанска цел, което иска с помощта на юристи и обучени доброволци да улесни достъпа на работниците мигранти до правна защита. Това започва с превеждане на съдебните молби за отпускане на процесуална помощ и съдействие на хората, които не говорят немски език, при подаване на молбата. По този начин ще се улесни достъпа до правна консултация и законно представителство. Тъй като такава нужда е налице в много отрасли и навсякъде, сдружението иска да бъде активно и извънрегионално. Целта ни е често несигурните и недостойни условия на труд и живот на работниците мигранти да придобият по-висока видимост (повишаване на информираността), за да осигурим на тези хора (трудов-)живот в достойнство и справедливост както и да допринесем за тяхната интеграция и за тази на техните семейства. Ще ни подкрепите ли?